Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 05 2017

Nie wiedziałam, że to miłość. Potem poczułam jak mnie obejmujesz. Co miałam zrobić? Poddałam się.
— Ain't nobody

September 04 2017

5375 0119 500
Reposted frommiki77 miki77 via2708 2708
Poznałem Cię przypadkiem i był to najpiękniejszy przypadek w moim życiu.
— (via raddestinyphilosopher)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost via2708 2708
3682 b14b 500
Reposted fromkindofnightmare kindofnightmare via2708 2708
3898 ded0
Reposted fromzuzannag zuzannag viaeternaljourney eternaljourney
Mówić można z każdym – rozmawiać bardzo mało z kim.
— Feliks Chwalibóg
1144 a1b0 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid via2708 2708
1374 bd50
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaoutoflove outoflove
Ile razy może się złamać jedno serce?
— Alexandra Bracken
1968 fad2
Reposted fromoutoflove outoflove
“Tu” i “Blisko” to dobre miejsca.
— Ochocki, Vithren, "Głowy w kształcie truskawek"
Reposted fromvith vith viaoutoflove outoflove
8004 1eb8
Reposted fromSapereAude SapereAude viaoutoflove outoflove
7964 b590 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove
8370 a229 500
Reposted frommhsa mhsa viaoutoflove outoflove
4277 d7de 500
3936 441d 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaoutoflove outoflove
4713 9501
Reposted fromsexygoodies sexygoodies via2708 2708
3795 5fa4 500
Reposted fromxironical xironical viaoutoflove outoflove
"Słuchaj, muszę ci coś jak najprędzej opowiedzieć".
I ja wiedziałam, że tym jednym zdaniem stawia mnie przed wszystkimi. Dla mnie już do końca życia żadne „kocham cię” nie zastąpi tego „słuchaj, muszę ci coś natychmiast opowie­dzieć”. Zrozumiałam, jak ważne to jest dla niego, gdy przez przypadek, kiedyś przy winie w pubie, byłam świadkiem, jak dyskutował zażarcie z jednym ze swoich kolegów o tym, w któ­rym momencie rozpoczyna się zdrada. Ze zdumieniem słucha­łam, gdy mówił, że zdrada jest dopiero wówczas, gdy zamiast żonie coś ważnego „jako pierwszej osobie pragnie się natych­miast opowiedzieć innej kobiecie”.
Od sześciu lat opowiadał mi wszystko najważniejsze jako pierwszej.
— J.L.W.
Reposted frompremonition premonition viaoutoflove outoflove
Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.
— autor nieznany
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl