Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2017

4461 cfe8
Reposted fromdarkanes darkanes via2708 2708
9778 fb5a
Reposted fromamatore amatore viapankejk pankejk
Gdy jesteśmy zazdrośni, przekonujemy się, że kochamy, tak jak przekonujemy się, że żyjemy, kiedy nas coś boli.
— Sidonie Gabrielle Colette
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaoutoflove outoflove
3408 89f8 500
Reposted fromtwice twice via2708 2708
1868 170e 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaSsomething Ssomething
2411 f431 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSsomething Ssomething
9669 6b45
3388 ee31 500
1413 df01
Reposted fromsandy1918 sandy1918 via2708 2708
Nie ma nic bardziej przygnębiającego, niż bezradność w sprawach, na których nam najbardziej zależy.
Reposted fromthesmajl thesmajl viaoutoflove outoflove
Mówi się, że kobieta bezwarunkowo kocha tylko raz. Później nie jest już taka głupia. 
www.pokolenieidea.com
Reposted fromniskowo niskowo viaoutoflove outoflove
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viathatwasntadream thatwasntadream
4580 1597
W życiu jest tak, że czasami musisz się zderzyć ze ścianą. Musisz nabić sobie potwornego guza. I wtedy ktoś, prawdopodobnie, jebnie cię jeszcze prosto w brzuch. Wówczas sobie przypomnisz, jak fantastycznie jest mieć płuca. Jak cudowny jest każdy bezproblemowy oddech. Jak cudowny jest krzyk.
A później? Później musisz wstać, oprzytomnieć i rozwalić tę ścianę, albo ją obejść.
Wstań, więc. Ja próbuję.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted frompanikea panikea via2708 2708
9509 72ff
Reposted fromcalifornia-love california-love via2708 2708

July 20 2017

Może słowa, które trzymamy w sobie, zmieniłyby bieg wydarzeń?
— Wyrafinowany Gentelman
Reposted fromoutoflove outoflove
– Zrobiłoby mi się lepiej, gdybyś mnie pocałował.
– Gdzie?
– Wszędzie.
— Sylvia Day "Wyznanie Crossa"
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viaoutoflove outoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl